מאמרים בתחום התרגום

נהלי החברה לספקים

להלן נהלים העבודה לספק שירות (מתרגם) העובד עם גלובוס תרגומים (גלובוס):

 

 1. המתרגם מצהיר שיש לו את הידע המקצועי, הניסיון והיכולת לביצוע תרגום מקצועי ולשביעות רצון גלובוס תרגומים. זאת בתחומי ההתמחויות ובשפות שהצהיר בפני גלובוס.
 2. המתרגם מסכים להיות ברשימת ספקי שירותי תרגום, עריכה לשונית, עריכה מקצועית ועוד (להלן "שרותי תרגום") של "גלובוס" לפי הזמנתה מעת לעת. ידוע למתרגם כי אין לגלובוס כל חובה לספק עבודה בפועל למתרגם או ברציפות תקופות מסוימות.
 3. עבודות התרגום תבוצענה על ידי המתרגם בהתאם ללוח הזמנים שיקבע בכל הזמנת תרגום בין המתרגם לבין "גלובוס" במייל. אם המתרגם לא יעמוד בלוח הזמנים שיקבעו בעת הזמנת התרגום, המתרגם יפצה וישפה את תרגומי גלובוס בגין כל נזק והוצאה שיגרמו לה עקב כך.
 4. המתרגם מתחייב לבצע את שירותי התרגום שיוזמנו ממנו על ידי גלובוס באופן אישי ולא באמצעות אדם כלשהו, אלא אם נתקבלה לכך הסכמתה של גלובוס בכתב. ביצוע תרגום שלא באופן אישי ללא הסכמה של גלובוס פוטר אותה מחובת תשלום.
 5. המתרגם יאשר קבלת הזמנת עבודת תרגום רק לאחר שבדק את תוכן החומר, גודלו והלו"ז שהנדרש והתחייב שהוא יכול לעמוד בו.
 6. המתרגם מתחייב לעמוד בנהלי גלובוס תרגומים, כפי שיתעדכנו מעת לעת גם באתר גלובוס.
 7. באחריות המתרגם לשלוח אישור קבלת הזמנה במייל אלקטרוני חוזר. אי שליחת אישור מאפשר לגלובוס לבטל את ההזמנה ולהעביר למתרגם אחר.
 8. באחריות המתרגם לוודא שהתרגום הגיע לגלובוס תרגומים.
 9. מעת לעת יתבקש המתרגם לדווח לגלובוס על התקדמות העבודה. בכל מקרה, אם זיהה המתרגם כי הינו חורג מלוח הזמנים שנקבע מראש, יודיע על כך בהקדם האפשרי.
 10. גלובוס תשלם למתרגם בעד שירותיו, תשלום לפי מחיר למילה בשפת היעד, אלא אם הוגדר אחרת בגוף המייל.
 11. ישנם מקרים בהם גלובוס תרגומים תבקש תמחור גלובלי עבור הזמנת תרגום. למען הסר ספק המשמעות של תמחור גלובלי- מחיר סופי וידוע מראש לפרויקט. המחיר לא ישתנה לאחר הזמנת התרגום, או בסופו. באחריות המתרגם לעבור על כלל החומר לפני אישור המחיר שנקבע.
 12. תשלום יתבצע במידה ורמת התרגום תהיה מקצועית על פי המקובל בענף.
 13. גלובוס תשלם עבור שירותים מקבילים בתחום (כגון עריכה, הגהה, תמלול, תרגום סימולטני, תרגום עוקב ועוד)  התשלום יקבע בכל עבודה בנפרד  עפ"י הזמנת העבודה באמצעות הדואר האלקטרוני.
 14. המתרגם יהיה אחראי להגהה ולתיקון כל טעות, שגיאה, במסמכים שתורגמו על ידו באופן מידי וללא תשלום נוסף מעבר לתשלום שנקבע מראש בין הצדדים . במידה ולא ירצה/ לא יוכל לספק תיקונים, עבודת התיקון תועבר למתרגם אחר, ועלותה תקוזז משכר המתרגם לאותה העבודה.
 15. גלובוס שומרת לעצמה את הזכות להעביר את תפקיד ביצוע התיקונים למתרגם אחר, והעלות תקוזז משכר המתרגם לאותה העבודה.
 16. לעיתים יתבקש המתרגם לבצע בדיקה של חומרים אשר תרגם לאחר שאלו הועברו לעימוד ע"י גרפיקאי כדי לוודא שלא נעשו טעויות תרגום בתהליך העברה לגריפקה, הבדיקות יעשו ללא תשלום נוסף. (לקוחות שמזמינים לעיתים תרגומים של פלאיירים, באנרים ורוצים לוודא שלא נעשו טעויות ע"י הצוות הגרפי בזמן העברת החומר. שכן אם הם שולחים חומר עם טעויות לפרסום- זה מקרין גם עלינו לרעה, ולכן נותנים זאת כשירות).
 17. במידת הצורך גלובוס תרגומים תבקש ליצור קשר טלפוני ישיר בין המתרגם ללקוח או למתרגם אחר לצורך הבהרות או שאלות. המתרגם לא ישתמש במס' זה ליצירת קשר ישיר נוסף אלא בבקשת/ אישור גלובוס.
 18. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין גלובוס ובין המתרגם.
 19. תשלום לעוסק מורשה, חברות: תשלום בגין אספקת שרותי תרגום על ידי גלובוס יתבצע על סמך חשבונית מס כחוק, שתוגש בסוף חודש קלנדארי . יש להקפיד תמיד להוציא את החשבוניות של אותו החודש עד ה 31 לאותו החודש ולשלוח אותם. עבודות שהסתיימו מחוץ לשעות פעילות המשרד שייכות ליום העסקים הבא.
 20. תשלום לעוסק פטור: תשלום בגין אספקת שרותי תרגום על ידי גלובוס יתבצע על סמך פירוט ההזמנות אשר מופיע במערכות גלובוס תרגומים. לאחר קבלת התשלום יש לשלוח קבלה.
 21. התשלום בעד השירות ישולם על ידי גלובוס תוך שוטף + 60 מיום הוצאת החשבונית.
 22. למתרגם אין כל חובה לעמוד לרשות גלובוס בכל זמן שהיא זקוקה לשרות.
 23. בכל סיום עבודה לאחר שקבלת התרגום ישלח אליך מייל אוטומטי המאשר את קבלת התרגום עם תעודה המאשרת את הסכום הסופי שאנו חייבים למתרגם בתשלום. באחריות המתרגם לבדוק את נכונות הסכומים, ולפי מספרי תעודות אלו (GR) ניתן להוציא חשבונית.
 24. המתרגם מסכים כי רק לבית המשפט בירושלים תהיה סמכות שיפוט מקומית ייחודית לגבי כל תביעה בקשר עם מתן השירות על ידי המתרגם מכוח האמור לעיל.
 25. המתרגם מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש שלא לצרכי אספקת שירותי התרגום לגלובוס, ולא לגלות לאדם ו/או לתאגיד ו/או לחבר כלשהם, כל מידע ו/או מסמך מכל מין וסוג שהוא הנוגע לעסקיה של "גלובוס", זהות לקוחותיה, מו"מ להשאיר מעורבת בו, עסקאות או יחסים עסקים של החברה, ספרי הדרכה, תהליכי ונוהלי עבודה וכיו"ב וכן מידע ו/או מסמכים של לקוחותיה שהגיעו לידיעת המתרגם או לרשותו במסגרת אספקת שירותי תרגום לגלובוס.
 26. המתרגם מתחייב לא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת קשרי העסקיים עם גלובוס, לרבות בתקופת המשא ומתן לצורך התקשרות עם חברת גלובוס ובין לאחר מכן, לשום אדם או גוף, שום סודות מסחריים ושום מידע הנוגע לגלובוס ו/או ללקוחותיה או הקשור במישרין או בעקיפין ברכושם, עסקיהם, ענייניהם, לקוחותיהם, ספקיהם והאנשים או הגופים הקשורים בגלובוס ו/או בחברה או הבאים עמם במגע. לרבות - אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - נושאי מחקר ופיתוח של גלובוס ו/או של לקוחותיה, שיטות ייצור, תהליכים, מחירים, תחשיבים, תנאי התקשורת עם לקוחות וספקים, שרטוטים, מסמכים וסודות, וזאת בין שהסודות או המידע האמורים הגיעו אלי כתוצאה מקשרי העסקיים עם גלובוס ו/או מהיותי נותן שירותים לגלובוס ובין שהגיעו לידיעתי בכל אפן אחר שהוא (להלן: ״המידע״).
 27. יובהר, כי האמור לא יחול ביחס למידע אשר הפך להיות נחלת הכלל, למעט במקרה בו הגילוי או הפרסום הינם כתוצאה מהפרת ההתחייבות של הח״מ ו/או מי מטעמו.
 28. המתרגם מתחייב למנוע גישה מכל לאדם ו/או לתאגיד ו/או לחבר כלשהם, למחשב/ איזור העבודה בו נמצאים מסמכיה של גלובוס תרגומים ו/או לקוחותיה.
 29. המתרגם מתחייב למחוק ממחשבו תוך שבוע מתום התרגום כל קבצי מקור, תרגום, או העתקים הקשור למסמכי גלובוס תרגומים ו/או לקוחותיה.
 30. מבלי לגרוע מהתחייבות המתרגם דלעיל, מתחייב המתרגם בזאת, באופן חוזר ובלתי מסויג, שלא לספק, שלא לפי הזמנתה של גלובוס, במישרין , שרותי תרגום או שירותים דומים ללקוח של "גלובוס" וזאת בתקופה של שנה מיום שסיפק לאחרונה שרותי תרגום עבור אותו לקוח לפי הזמנתה של גלובוס.
 31. לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל, שלא למטרות ביצועה של עבודה שנמסרה לביצועי על ידי גלובוס, כולל ביצוע שכפולים, העתקים וכד׳ שלא למטרות אלו. על העותקים יחולו כל הוראות התחייבות זו.
 32. מיום הפסקת הקשרים העסקיים ביני ובין גלובוס ו/או מיום הפסקת מתן השירותים על ידי לגלובוס, לא לעשות שימוש מסחרי במידע בין במישרין ובין בעקיפין, בין כיועץ, ספק, סוכן, עובד עצמאי או בכל אופן אחר כלשהו, בין בעצמי ובין באמצעות קרוב או חברה או גוף כלשהם.
 33. ידוע לי כי למידע חשיבות רבה עבור גלובוס ו/או לקוחותיה והפרת הוראות הסכם זה על ידי עלולה לגרום לגלובוס ו/או לחברה נזק כבד, ולפיכך מוסכם כי כל הפרה של ההתחייבות שלעיל תקנה לחברה כל סעד העומד לרשותה על פי כל דין, הסכם או אחרת.
 34. כמו כן, מוסכם כי אהיה חייב בפיצוי ו/או שיפוי בגין כל נזק ישיר או עקיף שייגרם לחברה, במישרין או בעקיפין, עקב הפרת ההתחייבויות המפורטות בהתחייבות זו, בין אם על ידי ובין אם על ידי העובדים המועסקים על ידי.
 35. היה והמתרגם יפר התחייבויות אלו הוא מתחייב לשלם לגלובוס, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לגלובוס על פי כל דין, פיצוי לפיו הסכום שיוערך על ידו ועל ידי גלובוס כסכום הנזק שיגרם לה עקב הפרת התחייבותו הנ"ל.

 

 

   

שאלות ותשובות למתרגם העובד עם גלובוס תרגומים:

 


איזה מסמכים אתם צריכים לקבל ממני במידה והוחלט שנעבוד יחדיו?

אנחנו עובדים רק עם מתרגמים שהם עוסק מורשה, עוסק פטור או חברה בע"מ. לכן אנחנו צריכים לקבל אישור ניכוי מס במקור, ואישור ניהול ספרים. ניתן לקבל אותם בקלות במייל באמצעות כניסה לאתר: https://www.misim.gov.il/gmrepishur/

חוץ מזה צריכים את  הכתובת, ודרכים ליצירת קשר .

הפטור מניכוי מס צריך להתייחס לתחום העיסוק. במקרה של תרגום ההגדרה היא שכר סופרים.

אני עובד אתכם בפעם הראשונה רציתי לדעת מה התהליך התרגום

התהליך נראה מבלבל בהתחלה, אך הוא בעצם מאוד פשוט:

א.      הזמנת תרגום- אנו שולחים מייל עם החומר, עם ההסבר והנחיות, ועם לו"ז מבוקש לסיום. במידה ואתה לא יכול לבצע את התרגום מכל סיבה שהיא (חוסר הכרות עם התחום תוכן, יכולת לעמוד בלו"ז), יש לסרב. במידת הצורך ניתן לבקש בשלב זה שינוי בלו"ז וזה יבדק מול הלקוח.
במידה וניתן לבצע את התרגום, יש לאשר זאת במייל חוזר.

ב.      הזמנת רכש- לאחר שאישרת את הפרטים אנו מוציאים לך הזמנת רכש מתוך המערכת התואמת את פרטי ההזמנה. (מספר PO) זו נשלחת אליך במייל אוטומטי מהמערכת.

ג.       תהליך התרגום- זה הזמן לשאול שאלות, לבקש הנחיות עם צריך מהלקוח. תמיד הולכים לפי הכלל "יש ספק אין ספק", אם לא בטוחים למה התכוון המשורר עדיף לשאול, כמו גם איות שמות של אנשים.

ד.      סיום תרגום- את התרגום יש להחזיר במייל חוזר למייל האוטומטי, עם ספירת המילים שביצעת.

ה.      קבלת התרגום- בתום כל עבודה שמסתיימת נשלח מייל אוטומטי מהמערכת (כדי שתדע שאכן קיבלנו את התרגום). במייל מצורפת תעודה עם מספר GR, בתעודה זו רשום את הסיכום של העבודה. כך המתרגם יכול  
לעשות לעצמו מעקב ורישום לגבי ההזמנות שלנו.

ו.       בשליחת החשבונית אלינו יש לציין עליה את מספר ה GR בפירוט העבודות.

(אם יש בעיה / טעות, רצוי להגיד לנו באותו הרגע שנתקן.) *על מנת לעשות לכולנו חיים קלים יותר- יש לוודא בסיום כל עבודה שאכן קיבלת את המייל האוטומטי של סיום עבודה עם מספר GR.

 


 

אם אני רוצה לעבוד איתכם, אבל אני לא עוסק מורשה או עוסק פטור

אנחנו עובדים גם עם מתרגמים שעובדים עם חברות כגון "ייעול שכיר", "החשבונית של השכיר", וכו', אלו מוציאות חשבונית במקומך. והתשלום נעשה דרכם.

 


האם נעשית עריכה ע"י גורם אחר לאחר שאני מסיים את התרגום?

לא, ברוב המקרים התרגום נשלח ישירות ללקוח. אנחנו בוחרים לעבוד עם מתרגמים מצויינים שעוברים על החומרים לפחות פעמים לפני שהם מסיימים את העבודה, לכן מצפים שהתרגום יהיה נכון ומקצועי בלי טעויות הדפסה או הקלדה.

 


הגהה ו/או תיקון טעויות

"הלקוח לא תמיד צודק, אך הוא תמיד הלקוח".

כאשר לקוח מתלונן ואינו שבע רצון מהתרגום, אנו מנסים לברר בדיוק למה, ולקבל הערות. את ההערות אנו מעבירים למתרגם (הערות שקבלנו לדוגמא- פספסו קטעים שלא תורגמו, טרמינולוגיה שאינה מתאימה לתחום התוכן, טעויות הקלדה או הגהה וכו'). כל עוד יש צדק בדבריו של הלקוח- חובתנו (של המתרגם ושלנו ביחד) היא לספק לו שירות טוב ותרגום מוצלח.

הלקוח משלם עבור תרגום מקצועי, זכותו לקבל תרגום שכזה. כל עוד יש צדק בדברי הלקוח ויש טעויות שעשה המתרגם בעת התרגום- עושים זאת כמובן ללא עלות נוספת. שהרי הלקוח משלם בעבור תרגום מקצועי.

אם טיעוניו אינם נכונים- אין תיקון.

תפקידנו לתת תרגום מקצועי ושירות איכותי. זה מה שיגרום ללקוח לחזור, ולהמליץ עלינו.

במקרה ומתרגם אינו רוצה/ אינו יכול לספק תיקון עבור התרגום, התיקון מבוצע ע"י מתרגם אחר וזה יקוזז משכרו של המתרגם.

ברור שאם הלקוח עושה תיקונים לקובץ המקור ומבקש שנתקן בהתאם זה לא בחינם.

 


האם תרגום של  1000+ מילים שיתבצע ביום ההזמנה יחשב אוטומטית להזמנה דחופה?

 לא, אין זה נעשה אוטומטי. תלוי במה מדובר, מהי השעה ומהו מועד הסיום. אלו נקבעים ביחד עם המתרגם בעת שלב ההזמנה. בכל פעם יש עבודה אנו שולחים במייל הזמנה, אם יש בעיה עם הלו"ז/ התעריף/ אופי החומר יש לשאול אותנו האם זה ניתן לשינוי או לא לקחת את אותה ההזמנה. יש מקרים בהם ניתן לשנות, ויש מקרים בהם זה יעבור למתרגם אחר.

 


מה קורה אם אני מאחר בהגשת תרגום?

הכל תלוי בסיבה, ובאופן ההתנהלות באותו המקרה.

אנחנו לא אוהבים איחורים וקובעים יחד עם המתרגם את הלו"ז ומצפים לעמוד בו. אבל, כולנו אנושיים. יש מקרי חירום גם איתם צריך לדעת איך להתמודד. (מתוך הנהלים: " כולנו אנושים, ולעיתים אנחנו חולים, או שקורים מקרי חירום שבעקבותם לא ניתן לעמוד לוחות זמנים. אנו מבינים נושא זה אך אנו מצפים לקבל על כך התראה מראש. לדוגמא: אם הלו"ז לסיום הינו מחרתיים, ואת בדרך לחדר לידה- אנו מצפים לקבל על כך טלפון בהקדם האפשרי כדי שנוכל להתמודד עם המצב ולמצוא פתרון מהיר ולעדכן את הלקוח. זוהי האחריות האישית שאנו דורשים.) במקרים של איחור שנובע מחוסר מקצועיות/ אחריות ואנו נאלצים לפצות את הלקוח, זה גם ישפיע על שכרו של המתרגם כמובן.

 


גיליתי טעות בחומר שהלקוח שלח, מה עושים?

צריך להבין שזה בוודאות טעות, לפעמים זה מפתיע אבל זה דברים מכוונים. יש לשאול את הלקוח מה הוא רוצה לרשום שם במקום. רצוי לעשות זאת תוך כדי תהליך התרגום ולא בסופו. אם התיקון הוא ברור מאליו חשוב לציין בסיום העבודה שנעשה תיקון ביחס לטעות במקור והיכן היא נמצאת.

זה טוב לאתר טעויות של לקוחות, זה מראה מקצועיות.

 


כיצד אתם מחליטים איזה מתרגמים לקבל לעבוד במאגר המתרגמים הנבחרים

ראשית אנחנו רוצים מתרגמים שזו משרתם המלאה, שמבינים שזהו מקצוע ולא תחביב. אנו בוחרים לעבוד עם מתרגמים לפי השפות, אטרקטיביות התמחור, שנות ניסיון וכמובן תחום ההתמחות.

כך שישנם מתרגמים איכותיים שנרשמים בתמחור מאוד יקר ולכן אנחנו לא עובדים איתם.

 


האם זה בסדר שאני יעביר עבודה שקיבלתי מכם למתרגם אחר שאני עובד איתו?

ממש לא, אנחנו משקיעים שעות רבות בסינון המתרגמים איתם אנחנו עובדים, ולכן אנחנו רוצים שהתרגום יעשה ע"י המתרגם שראינו לנכון בהתאם לתחום התוכן ולניסיון. אם יש לך רצון לעבוד עם מתרגם נוסף בשיתוף פעולה, כאשר אתה אחראי לעבור על התרגום שהוא ביצע ולעשות לו עריכה ולהיות אחראי על החלק שלו זה אפשרי. אבל זה חייב לעשות אבל באישור מנהל הפרוייקטים מטעם גלובוס תרגומים.

 


כיצד מקבלים את התשלום?

התשלום מגיע בדואר בשיק. התשלום בד"כ מגיע מראש בשיק דחוי. עוסקים פטורים מתבקשים לשלוח קבלה בעת קבלת השיק (על מנת שלא ישכחו לעשות זאת לאחר פדייתו).

 


אם אני גר בחו"ל כיצד עובדים יחד מבחינת חשבונות.

החשבונית בעצם מראה שאתה אכן עובד מחו"ל. התשלום נעשה כנד חשבונית בה אין מע"מ, ורשומה כתובת בחו"ל. התשלום נעשה דרך פייפל.

על החשבונית חייב להופיע:

 1. כותרת עם המילה INVOICE
 2. שם הספק – כפי שמופיע אצלנו במערכת.
 3. כתובת הספק בחו"ל
 4. פרטים שלנו כלקוח.
 5. מספר חשבונית
 6. תאריך חשבונית
 7. מספר GR המאשר סיום עבודה.
 8. החשבונית כולה צריכה להיות באנגלית

רצוי:

 1. כתובת פייפל לתשלום (אבל ניתן לתת בנפרד מהחשבונית)
 2. פירוט עבור השירות שניתן.
 3. מספר ספק : ת.ז.           / עוסק (בהתאם לכללי המדינה בה גר הספק).


בפנקס שלי רשום חשבונית מס קבלה.

ניתן למחוק את המילה קבלה, ולאחר מכן להוציא קבלה בעת קבלת התשלום.


מדוע ומתי יבקשו ממני לעשות בדיקה אחרי גרפיקה?

כחלק מהאחריות המקצועית והרצון לייצר תוצר סופי מוגמר שניתן יהיה להתגאות בו, אנו מספקים אפשרות לבדיקה אחרי גרפיקה ללקוחות. מתייחס בד"כ ללקוחות שמתרגמים פלאיירים. התרגום עובר לגרפיקאים. לעיתים הגרפיקאיים עושים טעויות ולא מבצעים העברה נכונה של התרגום, חותכים משפטים באמצע ללא הבנה, או מפספסים מילים וכו'.

כיוון שמטרתנו בסוף היום היא לקוח מרוצה- חשוב לנו שהלקוח יצא בסוף עם תוצר סופי מושלם. לכן אנו מאפשרים לבצע בדיקה.

זה דורש רק כמה רגעים קצרים וזה שווה לקוח מרוצה.

בעבר בגלל שגיאות של הגרפיקה קיבלנו פידבק שלילי על איכות התרגום. לכן למדנו שאם הלקוח מבקש, רצוי לבצע בדיקה, שכן ברוב המקרים הגרפיקאים לא יודעים את השפה.

*כמובן אם הלקוח מטרטר ויש תיקונים עוד פעם ועוד פעם אני מוספים על כך תשלום.

 


מה הם נהלי העבודה במקרה שלקוח אינו מרוצה?

אין מה לעשות כל המתרגמים והלקוחות נתקלים במצבים כאלו. אנחנו יודעים גם שבעולם שלנו הלקוח לאו דווקא תמיד צודק. אך תמיד יש לבצע בדיקה לתלונותיו. מהכרות שלנו אופי הבדיקה שלנו הוא מההוגנים שיש בשוק:

 • לברר מה הם הסיבות שבגללם הלקוח לא מרוצה, ולבקש דוגמאות.
 • החומר מועבר למתרגם המבצע לבדיקתו. המתרגם בוחן האם יש אין צדק בדבריו של הלקוח, במידת האפשר מספק תיקון מיידי.
 • במקרים שיש צדק עם הלקוח, ולא ניתן לתקן ניתן פיצוי כספי ללקוח זה נלקח משכרו של המתרגם.
 • במקרים שהמתרגם לא יכול/ לא רוצה לבצע בדיקה /תיקון או יש הסכמה שיש צורך בעריכה ע"י עורך שלישי זה ירד משכרו של המתרגם.
 • אנו עושים את מקסימום המאמץ לתת מענה ללקוח מבלי לפגוע בשכר המתרגם.

חשוב לזכור- שכאשר המתרגם עושה טעות (וזה קורה לעיתים כי הרי אנחנו אנושים), גלובוס תרגומים היא הנפגעת העיקרית- יש לנו הוצאות פרסום ואחזקה, ואנו עושים מאמצים רבים להביא לקוחות ולסוף לעיתים מאבדים לקוחות על טעויות של המתרגמים.

 


למה תנאי התשלום שוטף 60, האם ניתן להקדים?

אנחנו מבינים שהקושי של תשלום באיחור הוא בעיקר בהתחלה, אבל אחרי זה כעובדים יחד שוטף פחות מרגישים את זה. עבודה ראשונה ניתן לקבל תשלום מוקדם יותר, אבל צריך לבקש ולקבל עבור זה אישור מיוחד.

תנאי התשלום ואופי התשלום שלנו נקבע לפי תנאי השוק. אנחנו חיים במציאות ישראלית, גם כשלקוחות מאחרים כמה חודשים טובים בתשלום (דבר נפוץ לצערנו בישראל), אנחנו עדין תמיד עומדים מאחורי ההתחייבות שלנו לתשלום למתרגמים ותשלום בזמן (כמו שאנחנו שונאים שמאחרים לנו בתשלום, אנחנו גם שונאים לאחר בתשלום). קל להבין שאם אנחנו קיימים מאז 2005 בתחום התרגומים, לא היו מתרגמים שעובדים איתנו אם לא היינו משלמים.

אנחנו תמיד עומדים בהתחייבות, לכן אנחנו קובעים תנאי תשלום בהם אנחנו יכולים להבטיח שלא יהיה איחור. בכל מקרה התשלום ישלח מראש בשיק דחוי.

  


אני רוצה להוציא לכם חשבונית מס, מה חשוב שיהיה עליה?

מה לנו חשוב:

 1. אפשר ואפילו רצוי לרכז כמה עבודות בסיום החודש באותה החשבונית. (פירוט ניתן לצרף בדף נפרד אם אין מקום)
 2. מספרי תעודת GR המאשרת סיום עבודה לפי המערכת שלנו.
 3. יש להוציא את החשבונית עד היום האחרון של אותו החודש. (שכן המערכת מוציאה תשלום ביחס ליום הוצאת החשבונית)

מה חשוב על פי החוק:

על פי אתר רשות המיסים בישראל:

מהי חשבונית מס?
אם אתה עוסק מורשה עליך להוציא חשבונית מס, ואתה חייב לעשות כן על פי דרישת הלקוח.
חשבונית מס משמשת כאסמכתא למקבל אותה, לצורך ניכוי מס תשומות. החשבונית מודפסת מראש בבית דפוס או בהדפסת מחשב, וכוללת את כל הנתונים הבאים:

 • שם העוסק וכתובת העסק.
 • המילים ''עוסק מורשה''.
 • מס' "עוסק מורשה".
 • המילים ''חשבונית מס".
 • המילה ''מקור'' (על גבי מקור החשבונית בלבד).
 • מס' החשבונית (מספר סידורי).
 • תאריך הוצאת החשבונית.

עליך לציין בחשבונית המס את הפרטים הבאים:

 • שם הלקוח וכתובתו.
 • פירוט העיסקה.
 • המחיר ללא המס, סכום המס (בנפרד), והמחיר הכולל.
 • חתימת העוסק, או חתימת עורך החשבונית מטעמו.

חשבונית, שחסרים בה אחד או יותר מהנתונים כאמור, או שהנתונים בה אינם מדוייקים או מלאים, לא תיחשב כחשבונית שהוצאה כדין.

 לכן, במקרים האלו לא נוכל לקבלה.


 אני רוצה להוציא לכם חשבונית עסקה, מה חשוב שיהיה עליה?

על החשבונית חייב להופיע:

 1. כותרת ''חשבונית עסקה".
 2. שם העוסק וכתובת העסק.
 3. המילים ''עוסק מורשה'' ומס' "עוסק מורשה".
 4. מס' החשבונית (מספר סידורי).
 5. תאריך החשבונית.
 6. פרטים שלנו כלקוח.
 7. מספר GR המאשר סיום עבודה.
 8. המחיר ללא המס, סכום המס (בנפרד), והמחיר הכולל.

לתשומת ליבך

 • חשבונית, שחסרים בה אחד או יותר מהנתונים כאמור, או שהנתונים בה אינם מדוייקים - לא נוכל לקבלה.
 • רצוי לרכז בסיום החודש את כל העבודות באותה החשבונית. (פירוט ניתן לצרף בדף נפרד אם אין מקום)
 • יש להוציא את החשבונית עד היום האחרון של אותו החודש. (שכן המערכת מוציאה תשלום ביחס לתאריך החשבונית)

   

אחריות וציפיות מהמתרגם

אנו מצפים מכל מתרגם לעבור לפחות פעמיים על התרגום שהוא ביצע בתום העבודה לפני שהוא שולח אותה אלינו כדי לוודא הגהה, שאין טעויות כתיב, פיסוק ושאכן הוא תרגם את כל החלקים שהתבקשו.

 • "יש ספק אין ספק". כיוון שהמטרה של כולנו הינה לספק תרגום מושלם ללקוח, כאשר יש מקרה של חוסר בהירות, יש לשלוח לנו את השאלות לאורך תהליך העבודה על הטקסט, (לא בסופו) ולא "לנסות לנחש את כוונת הלקוח". הנושא רלוונטי כאשר מדובר במושגים, בשמות של מקומות,  אנשים, או חוסר בהירות בכוונת הכותב. כך שלאחר שהלקוח יענה על כל השאלות לאורך תהליך התרגום- בסופו הוא יקבל תוצר מוגמר ומושלם.
 • מראה החומר- יש להקפיד על עיקביות במראה ויזואלי של החומר המתורגם – מיקום תמונות, סידור עמודות, טקסט מודגש וכו'
 • סודיות- אנו מתחייבים על סודיות עבור לקוחותינו שלנו, אנו מצפים ממך לסודיות מלאה עבור כל הצעת עבודה, הזמנת עבודה שהנך מקבל מאיתנו ולכל חומר שאליו תחשף בעבודה המשותפת.

Read more: אחריות וציפיות מהמתרגם

   

תרגום מקצועי לאנגלית


כיום, כל סטודנט לעתיד שקיבל ציון פסיכומטרי גבוה באנגלית מרגיש כי הוא מוכן להיות מתרגם. למען האמת, הדברים קצת יותר מורכבים…
תרגום לאנגלית דורש השקעה של זמן ומאמצים וחשוב יותר-  תרגום מעברית (או מכל שפה אחרת) לאנגלית דורש הבנה של תחום התרגום. ולמה הכוונה?

Read more: תרגום מקצועי לאנגלית

   

איך מתרגם נולד?

הדעה הרווחת אצל רוב האנשים היא שתרגום זו עבודה מאוד קלה, כל שיש לעשות זה לפתוח שני מילונים בשפות השונות (או אינטרנט) ולפרש מילה במילה לאורך  המאמר.

ובכן, רובכם תופתעו לגלות שדעה זו מוטעית. תרגום זו עבודה קשה,  מאתגרת, מסקרנת, מרחיבת אופקים הדורשת שליטה מלאה בשפות התרגום ואף הכרת התרבות אותה נוהגים דוברי השפה. אין זה מספיק לדעת שני שפות על בוריים כדי להיות מתרגם.

למעשה, תרגום זה מקצוע.

כיצד הופכים תרגום למקצוע?

Read more: איך מתרגם נולד?

   

כמה עולה לתרגם מסמך

"כמה עולה לתרגם מסמך?"

אנשים שואלים אותנו את השאלה הזו כל יום. רבים אינם יודעים שתמחור תרגום תלוי בהרבה גורמים כגון שפת המקור של המסמך, שפת היעד, תחום התוכן ועוד.

אם יש לכם מסמך לתרגום- כדאי שתקראו את הקטע הבא על מנת להשיג תרגום איכותי ומקצועי. הקטע הבא יעזור לכם להבין איזה תרגום הנכם צריכים עבור המסמך שלכם ויוביל אתכם לתוצאת תרגום האיכותית ביותר.

Read more: כמה עולה לתרגם מסמך

   

למה בחרתי להיות מתרגמת?

מקצוע התרגום הוא מין מקצוע מוזר שכזה.. מצד אחד מתרגמים מצטיירים כאנשי ספר אינטלקטואלים ומנגד לא קשה למצוא מתרגמים חובבנים המציעים את שירותיהם תמורת מחירים מגוכחים..

 מתרגמים רבים ישמחו לספר לכם על קשיי המקצוע.. הפורמים המקצועיים מלאים בטרוניות לגבי לקוחות בלתי אפשריים שדורשים תרגום מושלם, מהיום להיום, "מתקנים" את התרגום (כי הלקוח תמיד צודק..) ובסוף ממש לא ממהרים לשלם..

Read more: למה בחרתי להיות מתרגמת?

   
בניית אתר אינטרנט FrameworkAll Rights Reserved © Globus Translations 2005-2015